Du er her > Foreningen > Referater > Eksordi. Generalf. 21-6-2010
Ekstraordinær generalforsamling den 21. Juni 2010

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 21. Juni 2010 i Vallensbæk Jagtforening.Dagsorden.

1.       Velkomst ved formanden

2.       Valg af dirigent

3.       Debat fra salen – spørgsmål og svar         

Ad. 1.

 Formanden Jan Møller bød velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling, som var indkaldt på opfordring af 30 medlemmer, som ønsker at høre mere om balladen i hundeudvalget.Ad. 2.  Valg af dirigent.Arne Holten blev foreslået, som dirigent og valgt.

Arne Holten takkede for valget og konstaterede, at denne ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet, hvilket ingen havde indvendinger imod.Ad. 3.  Debat fra salen – spørgsmål og svar.Carsten Pultz mener at bestyrelsen ikke er arbejdsdygtig, idet den ikke er fuldtallig. Carsten mener ligeledes, at det burde være bestyrelsen, der havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på, at vælge et nyt bestyrelsesmedlem og 2 nye suppleanter i stedet for dem, der havde trukket sig.

Storm kommenterede dette og forklarede, at der i vedtægterne § 10 står, at bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede, hvilket måtte indebære, at bestyrelsen er arbejdsdygtig med 6 medlemmer. Dirigenten blev spurgt om dette var korrekt. Arne Holten kunne bekræfte, at det var op til bestyrelsen, at fortsætte uden at være fuldtallig, når blot der altid var mindst 4 bestyrelsesmedlemmer tilstede på bestyrelsesmøderne.Helle Bækgaard spørger til udvalgsformændenes ansvar og arbejdsområder, om der er udarbejdet forretningsordner , og hvad konsekvenserne er for kursisterne, når Camilla Davidsen ikke er hundeudvalgsformand.

Marianne svarede hertil, at der ikke foreligger nogen beskrivelser af udvalgenes ansvars- og arbejdsområder. Ej heller nogen skriftlig forretningsorden. Marianne mener ikke , at det har nogen konsekvenser for kursisterne, at Camilla er ophørt som hundeudvalgsformand og hundetræner, idet der er andre til at overtage træningen, og fordi det nuværende hundeudvalg fungerer godt.

Henning Grevelund opfordrer bestyrelsen til at udarbejde en forretningsorden for VJF´s udvalgBent Davidsen mener, at den fra bestyrelsen udsendte orientering til medlemmerne vedr. Camillas fratræden som hundeudvalgsformand og træner er mere vildledende end vejledende/oplysende, og at der også er flere punkter, der er forkerte.

Bent mener også, at formanden begik tillidsbrud, når han viste brevet om den ekstraordinære generalforsamling til alle hundetrænerne, så de kunne ringe rundt til underskriverne, for at få dem til at skifte holdning.

Jan Møller mener at orienteringen er ok, og at der ikke er forkerte oplysninger i den. Ligeledes kan Jan ikke se, at det er tillidsbrud, at orientere hundetrænerne om indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling.Henning Grevelund stiller forslag til et ekstra punkt 4 på dagsordenen således.

Under vedtægternes §10 tilføjes nyt punkt: Formanden for blivende udvalg vælges på generalforsamlingen.

Dirigenten meddelte, at der ikke på selve generalforsamlingen kunne stilles nye forslag eller opføres nye punkter til generalforsamlingens dagsorden, hvorfor forslaget ikke kunne diskuteres eller vedtages.Jens Ole mener, at bestyrelsen arbejder meget stift. Problemerne i VJF´s  hundeudvalg drejer sig om en konflikt mellem 2 instruktører, som bestyrelsen burde kunne bilægge.

Lotte Halkjær var inde på det samme, og havde derfor mistillid til bestyrelsens evner til konfliktløsning.

Helle mener, at der mangler lederskab i bestyrelsen og opfordrer bestyrelsen til at revurdere situationen.

Jeppe mener, at bestyrelsen skubber ansvaret fra sig, og opfordrer til dialog mellem de stridende parter. Bestyrelsen har en særlig forpligtelse til dialog og samarbejde.Storm fortalte om afstemningerne i hundeudvalget og i bestyrelsen. Begge steder var der flertal for at Camilla Davidsen skulle stoppe både som hundeudvalgsformand og som hundeinstruktør i VJF.  

Martin forklarede , at der på møderne var opstillet 2 spørgsmål. Det ene: skulle Camilla helt forlade hundeudvalget. Det andet: kunne Camilla fortsætte som instruktør og fratræde som formand for udvalget.Camilla fortalte om hændelsesforløbet vedr. hendes fyring af John.

Camilla fortalte om arbejdet i hundeudvalget, og om instruktørernes arbejde. Ligeledes om arbejdet vedr. udvidelse af træningsarealet.

Camilla mener, at hun orienterede bestyrelsen om hendes beslutning vedr. fyringen af John.

Martin fortalte, at han sendte en mail til Camilla og opfordrede til, at der blev afholdt et møde i hundeudvalget, inden hun skred til fyringen. Denne mail blev ikke besvaret.

Marianne advarede også Camilla, mod at fyre John og opfordrede til at der blev afholdt et møde vedr. situationen.Niels spørger til forbindelsen mellem udvalg og bestyrelse og føler desværre, at den ser svævende ud.

Storm fortalte, at der aldrig tidligere har været sådanne problemer mellem udvalg og bestyrelse.Jens Ole spørger om bestyrelsen har været samlet for at diskutere indholdet af den ekstraordinære generalforsamling, Jens spørger ligeledes hvad bestyrelsen forventer, at få ud af denne generalforsamling.

Jan Møller kunne oplyse, at der havde været flere møder vedr. denne ekstraordinære generalforsamling, samt at det jo var de 30 medlemmer, der havde ønsket  generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen ikke havde opstillet nogen forventninger.Ulrik mener, at der er sket en privatisering af hundeudvalget og ser desværre en risiko for, at jagtforeningen opsplittes.

Benny anmoder om, at VJF ikke splittes, fordi der foregår mange gode ting i foreningen, som det ville være ærgerligt at miste.John Olsen fortalte om sine forudsætninger for at være hundeinstruktør, som han havde været i mange år.

John oplyste, at det nuværende hundeudvalg fungerer godt, og at hvis Camilla kommer tilbage i hundeudvalget, vil han og flere andre udvalgsmedlemmer forlade udvalget.Bent oplyste, at han havde hørt diverse kritikpunkter på John, bl.a. at John var ligeglad med om VJF tjente penge på hundetræningen.

John oplyste, at han mener, at det først og fremmest må handle om, at yde en kvalificeret træning, men at det selvfølgelig også skal hænge økonomisk sammen.

Henning Berg mener ligeledes, at en fornuftig god træning, frem for kun at tænke på at tjene så mange penge som muligt, må være ok.Lotte anmoder om, at dette referat fremsendes til medlemmerne. Jan foreslog, at det kommer på VJF`s hjemmeside, hvilket Lotte var helt tilfreds med.Camilla meddelte, at hun var ked af ikke at kunne være træner i VJF. Ville gerne være træner uden at være udvalgsformand.

Lars Damgaard spurgte om den trufne beslutning med Camillas fratræden kunne ændres.

Jan Møller oplyste, at bestyrelsens beslutning ikke vil blive ændret.Arne Engholm takkede bestyrelsen for det arbejde de havde udført.Herefter var der ikke yderligere indlæg.

Dirigenten oplyste, at der som følge af debatten var mulighed for forslag til den ordinære generalforsamling.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen

Jan Møller takkede Arne Holten for god ledelse af generalforsamlingen          Arne Holten                                                                           Poul Andersen

            Dirigent                                                                                   Referent  
);